DE HERVORMING VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Begin:
okt 5, 2017, 18:00
Einde:
okt 5, 2017, 22:00
:
-
Prijs:
200,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE VAN DONDERDAGAVOND 5 OKTOBER 2017
LOKEREN (Biznis Hotel)

DE HERVORMING VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING
Meer dan een tariefverlaging !

Mr. Guy Poppe

 

Aanvankelijk leek het erop dat het zomerakkoord van de regering Michel I, slechts beperkt bleef tot een tariefverlaging. Niets is echter minder waar. Naast een aantal stimulansen, zoals het  optrekken van de gewone investeringsaftrek van 8 naar 20 %, bevat het akkoord ook tal van andere – soms zeer ingrijpende – wijzigingen. De hervorming wordt gefaseerd : een aantal wijzigingen voor 2018 en de rest voor 2020.

Dit seminarie geeft een compleet overzicht van het volledige gamma van maatregelen. Zo worden o.m. behandeld :
 

I.  Eerste  fase :  2018
 

A) TARIEFVERLAGING

Het algemeen tarief van 33 % daalt in 2018 naar 29 %. De aanvullende crisisbijdrage (ACB) wordt afgebouwd : ze daalt van 3 % naar 2 % in 2018 en verdwijnt in 2020 helemaal. Als gevolg hiervan, daalt het basistarief van 33,99 % naar 29,58 % in 2018 en naar 25 % in 2020.
 

Het verlaagd tarief wordt vanaf 2018 verlaagd tot 20 %, en dit op de eerste schijf van 100.000 euro. Gelet op de ACB, zal het verlaagd tarief 20,4 % bedragen in 2018 en 20 % vanaf 2020. Dit geldt enkel voor de kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 W. Venn. én die voldoen aan de voorwaarden van artikel 2015, derde lid, 1°, 2°, 4° en 6° WIB 92.
 

De belasting op meerwaarden van 0,4 % voor grote ondernemingen wordt afgeschaft.

 

B) TIJDELIJKE VERHOGING VAN DE GEWONE INVESTERINGSAFTREK

Op de vanaf 1 januari 2018 gedane investeringen, verhoogt de gewone investeringsaftrek van 8 % naar 20 %. Het is echter maar een tijdelijke maatregel, namelijk voor 2 jaar. Dit geldt ook voor éénmanszaken en vrije beroepen.

 

C) COMPENSATOIRE MAATREGELEN
 

c.1.   Wijziging berekeningsgrondslag NIA

Vanaf 2018 zal de notionele interestaftrek niet langer toegekend worden op basis van het totale bedrag aan eigen vermogen, maar enkel op basis van de aangroei van het eigen vermogen, het zgn. “incrementeel” eigen vermogen. Bovendien wordt elke toename van het eigen vermogen nog uitgesmeerd over 5 jaar. Bij een kapitaalverhoging van 100 zal je de notionele aftrek dus niet meer ineens op 100 krijgen, maar op 20 gedurende 5 jaar.

 

c.2.   Investeringsreserve

De investeringsreserve wordt afgeschaft.
 

c.3.  Minimumwinstbelasting

De regering voorziet een minimumwinstbelasting vanaf 2018. Zowel kleine als grote vennootschappen in de zin van artikel 15 W. Ven., die meer dan 1.000.000 € belastbare winst maken, zullen niet langer onbeperkt al hun fiscale aftrekken kunnen gebruiken om daarmee hun belastbare basis weg te werken. Volgende aftrekbeperkingen worden geviseerd: (1) vorige verliezen, (2) overgedragen DBI en (3), overgedragen aftrek voor innovatie inkomsten (4), overgedragen NIA en de nieuwe zgn. “incrementele” NIA. Deze aftrekposten zullen elk jaar beperkt worden.


c.4.   Minimale bezoldiging en sancties

De minimale bezoldiging om van het verlaagd tarief (artikel 215, derde lid, 4° WIB 92) te kunnen genieten, wordt verhoogd van 36.000 euro naar 45.000 euro, met uitzondering voor startende vennootschappen (eerste vier jaar), en wanneer de winst minder is dan 45.000 euro (in dat geval moet de bezoldiging minstens de heft van de winst zijn).

Elke vennootschap die geen minimale bezoldiging van 45.000 euro uitkeert, ondergaat een, weliswaar fiscaal aftrekbare, heffing van 10% op het verschil tussen de effectief uitgekeerde bezoldiging en 45.000 euro.

 

c.5.   Kapitaalvermindering

Terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal blijft onbelast (behalve voor holdings).  De vrije keuze van aanrekening op welke bestanddelen de kapitaalvermindering wordt aangerekend, wordt beperkt. Als een vennootschap  haar gestort kapitaal vermindert en zij ook beschikt over belaste reserves (al dan niet geïncorporeerd in het kapitaal), dan zal de kapitaalvermindering niet meer integraal op het gestort kapitaal aangerekend kunnen worden, maar zal een prorata regeling moeten worden toegepast.

 

c.6.   Verstrenging vrijstelling meerwaarden

Vanaf 2018 zullen meerwaarden op aandelen slechts vrijgesteld zijn wanneer voldaan is aan de participatievoorwaarde voor DBI (10 % of 2.500.000 euro aanschaffingswaarde), naast de reeds bestaande taxatievoorwaarde.

 

c.7.   Geen integrale aftrek meer van vooruitbetaalde kosten

Vanaf 2018 zijn vooruitbetaalde kosten niet meer volledig aftrekbaar in het jaar van vooruitbetaling, maar enkel voor het gedeelte dat betrekking heeft op dat jaar zelf, conform de boekhoudwet.  Op die manier wil de regering de mogelijkheid vermijden om “vooruitbetaalde kosten” integraal af te trekken in het jaar van de betaling.

 

c.8.   Strengere regels inzake vrijgestelde voorzieningen

Enkel voorzieningen die voortvloeien uit een op balansdatum bestaande verplichting, zijn voortaan vrijstelbaar

 

c.9.   Forse verhoging forfaitaire taxatie bij niet aangifte

Vanaf 2018 komt er een stapsgewijze verhoging van de minimum belastbare winst van 19.000 tot 40.000 € als sanctie bij niet-indiening van de aangifte vennootschapsbelasting (art. 182, § 2, KB/WIB 92).

 

c.10.  Wijziging berekeningsgrondslag moratorium- en nalatigheidsinteresten.

Vanaf 2018 worden de moratoriuminteresten gekoppeld aan OLO en zullen ze minimum 2% bedragen. Vanaf 2018 zullen de nalatigheidsinteresten steeds 2% hoger liggen dan de moratoriuminteresten.

 

c.11.  Effectieve belasting bij verhoging van de belastbare grondslag

Vanaf 2018 zal er steeds vennootschapsbelasting verschuldigd zijn bij de verhoging van de belastbare grondslag n.a.v. een controle. Het supplement wordt in de aftrekbeperking opgenomen.

 

D) EENMANSZAKEN WORDEN GEHARMONISEERD MET VENNOOTSCHAPPEN

Vanaf 2018 gaat de wetgever de kloof tussen vennootschappen en éénmanszaken wegwerken. Volgende maatregelen zijn komende :

·       Aftrekbaarheid van autokosten: in de personenbelasting zullen de  autokosten voor zelfstandigen aftrekbaar worden gemaakt in functie van hun CO2-uitstoot, zoals voor vennootschappen, i.p.v. de huidige 75%.

·       De belasting op stopzettingsmeerwaarden in de PB worden verlaagd.

·       Het forfait voor beroepskosten voor werknemers wordt ook toepasselijk op éénnmanszaken

·       Investeringsaftrek: ook voor zelfstandigen stijgt de eenmalige investeringsaftrek van 8% naar 20% (voor twee jaar)

 

II. Tweede fase

- Verdere daling van het gemeenrechtelijk tarief van 29 % naar 25 %, met afschaffing van de ACB

- Invoeren van de fiscale consolidatie.
 

Ook hier zijn er echter een aantal compenserende maatregelen voorzien, zoals o.m:

·       De beperking van de aftrekbaarheid van de interesten op vreemd vermogen (ATAD)

·       Disconto op schulden is niet langer aftrekbare kost

·       Her verduidelijken van het criterium "marktrente"

·       De regeling van het degressieve afschrijvingsstelsel wordt opgeheven

·       Pro-rata afschrijven in het jaar van de investering voor alle vennootschappen (art. 196, § 2, WIB 92)

·       Andere diverse aanpassingen, zoals aanvullend en bijkomend personeel, stagiairs, meerwaarden huisvestingskrediet, meerwaarde bedrijfsvoertuigen of gemeenschappelijk vervoer

 

Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Advocaat bij de Balie te Antwerpen sinds 1994. Mederwerker aan de nieuwsbrief Accountancy & Actualiteit en de fiscale databanken Fiscalnet. Lector vak personenbelasting Thomas More Mechelen en lid van de Raad van Bestuur van de Accountant Vereniging van de LBC.


PROGRAMMA :

Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting (met koffiepauze)

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

 

LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren

 

DEELNAMEPRIJS : 200,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Bij de OVB wordt de erkenning aangevraagd voor 4 juridische punten.

 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20

 

 

 

 


Deze activiteit boeken: DE HERVORMING VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336