Live webinar : Reorganisaties van vennootschappen na het WVV

Begin:
juli 1, 2020, 18:00
Einde:
juli 2, 2020, 22:00
:
-
Prijs:
265,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

TWEEDELIGE LIVE ONLINE OPLEIDING OP 1 & 2 JULI 2020
REORGANISATIES VAN VENNOOTSCHAPPEN NA HET WVV :
EEN JURIDISCHE EN FISCALE ANALYSE ANNO 2020
Guy Poppe

Het WVV herformuleerde ook de regels inzake fusie en splitsingen, die voortaan opgenomen zijn in boek 12 "Herstructurering van vennootschappen”, waarin vier vormen van herstructurering worden behandeld, met name de fusie, de splitsing, de met fusie en splitsing gelijkgestelde verrichtingen (zoals de “geruisloze fusie") en de inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak, die gelden voor alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid.
De wetgever heeft zich hoofdzakelijk beziggehouden met het wegwerken van enkele discussiepunten uit de praktijk en het afstemmen van de procedures op de vernieuwde vennootschapsvormen. Voortaan wordt de partiële splitsing expliciet behandeld door de wetgever.

Wij bespreken zowel de soorten fusies en splitsingen, de te volgen procedures als de gevolgen van een fusie en splitsing, met veel aandacht voor de nieuwigheden, de verslaggevingsplicht en de tussenkomst van de cijfermatige beroepsbeoefenaar en jurist in de procedure.

De syllabus bevat een aantal modellen en draaiboeken die voor de praktijk zeer zinvol zijn.

Gelet op de afschaffing van een aantal rechtsvormen enerzijds, en anderzijds de beperktere kloof tussen vennootschappen en verenigingen, wordt ook de omzetting van vennootschappen belangrijk. Alle bepalingen inzake omzettingen van vennootschappen en verenigingen zijn opgenomen in Boek 14 WVV. We analyseren alle (nieuwe) mogelijkheden, met aandacht voor de procedures en voorwaarden. 

O.m. volgende items komen de eerste avond aan bod :

 • Welke soorten fusies en splitsingen kent het WVV ?
 • Wat is het verschil tussen een splitsing en een partiële splitsing ?
 • Welke gegevens moet het splitsings- c.q. fusievoorstel minimaal bevatten ?
 • Moet het splitsings- c.q. fusievoorstel openbaar worden gemaakt ? 
 • Welke verslagen moeten worden opgemaakt ? 
 • Welk orgaan beslist over splitsing of fusie ?
 • Welke termijnen moeten in acht genomen worden bij een fusie/splitsing ?
 • Wat zijn de actoren bij een fusie /splitsing ? 
 • Wat zijn de concrete gevolgen van een splitsing /fusie ? 
 • Is de tussenkomst van een bedrijfsrevisor steeds vereist ?
 • Moet elke inbreng in aandelen vergoed worden ? Is een beperkte inbreng in geld toegestaan ?
 • Hoe zit het met de boekhoudkundige retroactiviteit ?
 • Wat is het verschil tussen een gewone fusie en een geruisloze fusie ?  
 • Verschilt de procedure van een geruisloze fusie ?
 • Wat zijn de gevolgen van een fusie/splitsing ?
 • Wat zijn de verweermiddelen van benadeelde schuldeisers bij een (partiële) splitsing ?
 • Wat zijn me fusie gelijkgestelde verrichtingen ?
 • Wat is een bedrijfstak ?  
 • Hoe verloopt een inbreng van een tak van werkzaamheid in concreto ?
 • Hoe verloopt een omzetting van een NV naar een BV in concreto ?
 • Wie keurt de omzetting goed ?
 • Is steeds de tussenkomst van een notaris vereist ? 
 • Kan men een NV omzetten in een VZW ?  En in de andere richting ? 

De tweede avond behandelen we de fiscale aspecten van fusie, splitsingen en omzetting van vennootschappen.   

Volgende items komen (onder meer) aan bod :

 • Wanneer verloopt een fusie/splitsing belastingvrij ? Wat zijn de voorwaarden ? 
 • Kan de fiscus de antimisbruikregel inroepen bij fusie of splitsing ? 
 • Wat impliceert het belastingvrij karakter van een splitsing/fusie  in concreto op het vlak van voorzieningen, vrijgestelde bestanddelen, gespreide taxatie van de meerwaarde, kapitaalbegrip ?
 • Hoeveel maanden retroactiviteit aanvaardt de fiscus ?
 • Kan een inbreng van tak van werkzaamheid belastingvrij verlopen ? En zo ja, onder welke voorwaarden ? 
 • Hoe verloopt de verwerking van een fusie /splitsing in de fiscale aangifte ?  
 • Mag men de aandelen na een belastingvrije fusie of splitsing onmiddellijk overdragen ? 
 • Wat is het verschil tussen een fusie en een inbreng van algemeenheid van goederen ?
 • Wanneer is er fiscaal sprake van een bedrijfstak ? 
 • Zijn er registratierechten verschuldigd bij fusie, splitsing en inbreng van tak van werkzaamheid ? 
 • Wat zijn de gevolgen op het vlak van BTW (bedrijfsmiddelen) ? 
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van de omzetting van een NV in BV, of een NV naar een VZW? 

De syllabi bevatten naast een theoretische uiteenzetting ook draaiboeken, modellen, en voorbeelden, die zeer bruikbaar zijn voor de praktijk.

Deze opleiding is bestemd voor eenieder die beroepsmatig in aanraking komt met fusies en splitsingen, de advocaat, notaris, jurist, boekhouder en accountant.

LOCATIE : ONLINE


Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per email een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus wordt in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

 

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u sowieso een login, via dewelke u het webinar nog achteraf kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.

Hoe zit het echter met de interactie indien u de opleiding pas achteraf volgt ? Wat indien u vragen wenst te stellen aan de spreker ?

Wanneer u vragen hebt voor de spreker, dan kunt u hem/haar uiteraard te allen tijde, via ons, een mail sturen. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand.

 

Documentatie : zoals gezegd, is de digitale documentatie in de prijs inbegrepen en kunt u die zelf downloaden. Mensen die echter de (zeer uitvoerige) documentatie ook onder de vorm van uitgeprinte syllabi wensen, kunnen deze bestellen voor de prijs van 60,00 EUR voor de twee delen (incl. btw en verzendingskosten).

 

PROGRAMMA :

Van 18:00 u tot 21:00 u : uiteenzetting (met een pauze halverwege)

Van 21:00 u tot 22:00 u : vraagstelling en discussie

 

DEELNAMEPRIJS : 265,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus en de "open chat"-momenten. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons NIEUW erkenningsnummer : DV.O237336)

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties zijn evenwel niet mogelijk.

 

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 8 uur permanente vorming. We hebben ook de erkenning aangevraagd bij de Nationale Kamer van notarissen, evenals bij de OVB en dit voor 8 punten/uur.

 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u steeds terecht op het nr. 0471/55.49.20

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Reorganisaties van vennootschappen na het WVV

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie