Live webinar : Kostenaftrek in een vennootschap : waar liggen de grenzen ?

Begin:
juni 17, 2020, 14:00
Einde:
juni 17, 2020, 16:00
:
-
Prijs:
100,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN WOENSDAGNAMIDDAG 17 JUNI 2020
KOSTENAFTREK IN EEN VENNOOTSCHAP : WAAR LIGGEN DE GRENZEN ?
Guy Poppe


De afgelopen jaren geeft de administratie een uiterst strikte interpretatie aan artikel 49 WIB 92. Als gevolg daarvan regende het al die tijd (voor de belastingplichtige) negatieve rechtspraak met betrekking tot de aftrekbaarheid van kosten van (hoofdzakelijk of voornamelijk) privatief aangewende (onroerende goederen) in een vennootschap.  Aanvankelijk focuste de administratie zich voornamelijk op onroerende goederen (vaak in vruchtgebruikstructuren) die voornamelijk of uitsluitend privatief werden gebruikt, maar inmiddels worden ook overdreven autokosten  en overdreven interesten geviseerd. Eerder werden de management- en bestuurdersvergoedingen aangevallen met ditzelfde wapen.

De voorwaarde dat de uitgaven moeten gedragen worden om inkomsten te verwerven of te behouden, was steeds de spelbreker. 

Aanvankelijk leek de zogenaamde “bezoldigingstheorie”  het wapen om de aanvallen van de fiscus af te weren, maar de rechtspraak geeft een zeer beperkende uitleg aan deze theorie, en eist een concrete bewijsvoering, die  meestal niet geleverd werd door de belastingplichtige.

Ook de aftrekbaarheid van managements- en bestuurdersvergoedingen, en in mindere mate tantièmes, blijft een belangrijk aandachtspunt. 

Als deze trend zich voortzet wordt het onderbrengen van niet-beroepsmatig aangewende onroerende goederen in een vennootschap problematisch. Ook inzake management- c.q. bestuurdersvergoedingen is er de afgelopen jaren veel betwisting gerezen omtrent de aftrekbaarheid. We analyseren nauwgezet de vier voorwaarden van artikel 49 WIB , getoetst aan de stellingen in de rechtsleer en de vele rechtspraak. We onderzoeken aan de hand van de vele rechtspraak hoe preventief een strategie kan opgebouwd worden tegen het mogelijk verwerpen als beroepskost.

Recent hebben de Hoven van beroep te Antwerpen (14 januari 2020) en Gent (3 december 2019) een opening gemaakt, weliswaar telkens in een casus waar de vennootschap volle eigenaar was van een appartement aan zee.

Volgende vragen komen (onder meer) uitgebreid aan bod:

  • Aftrek van kosten m.b.t.  onroerende goederen die voornamelijk privatief gebruikt worden: stand van zaken. Biedt de bezoldigingstheorie een uitweg of een normale huur ?
  • Hoe moet de bezoldigingstheorie in concreto worden toegepast ?
  • Wanneer zijn managementsvergoedingen fiscaal aftrekbaar ? Wat zijn de regels die we in het oog moeten houden ?
  • Wie moet het bewijs leveren ? En hoe in concreto dit bewijs leveren ? 
  • Volstaat een voordeel van alle aard ? 
  • Kan de fiscus zomaar kosten als onredelijk verwerpen ?  Wie bewijst wat ? Wanneer zijn kosten overdreven ?  Toepassing op huur autokosten en representatiekosten ?
  • Wat zijn de gevolgen als de kosten in de vennootschap verworpen worden ? 
  • Quid wat betreft  de toepassing van de regels inzake geheime commissielonen ? 
  • Kan de toekomstige te realiseren meerwaarde een oplossing bieden?
  • Kan de fiscus de antimisbruikbepaling (artikel 344, § 1 WIB 92) inroepen ?

Dit alles wordt opgenomen in een uitvoerige praktijkgerichte (fulltekst)syllabus, uitgaande van de veelvuldige rechtspraak.

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :
Van 14.00 u tot 15.30 u : uiteenzetting
Van 15.30 u tot 16.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling

LOCATIE : ONLINE
Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.
Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per email een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus wordt in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

 

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u sowieso een login, via dewelke u het webinar nog achteraf kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

Hoe zit het echter met de interactie indien u de opleiding pas achteraf volgt ? Wat indien u vragen wenst te stellen aan de spreker ?

Wanneer u vragen hebt voor de spreker, dan kunt u hem/haar uiteraard te allen tijde, via ons, een mail sturen. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand.

 
DEELNAMEPRIJS : 100,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons NIEUW erkenningsnummer : DV.O237336)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annuleringen zijn echter niet mogelijk, gelet o.m. op het feit dat de documentatie vóór het webinar wordt overgemaakt en vooral op het feit dat het webinar in principe, vanaf 17 juni 2020, om het even wanneer nog kan worden opgeroepen en gevolgd.
 
ACCREDITATIES : door het IAB, zowel als door het BIBF en door het BIV, wordt de opleiding erkend voor 2 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van ons vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning aanvragen bij de OVB. 
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Kostenaftrek in een vennootschap : waar liggen de grenzen ?

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336