On demand webinar : Actualia verbintenissenrecht

Begin:
geen opgave
Einde:
geen opgave
:
-
Prijs:
125,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:
ONLINE - ON DEMAND

Omschrijving

ON DEMAND WEBINAR
ACTUALIA VERBINTENISSENRECHT
Em. prof. dr. Aloïs Van Oevelen

In deze opleiding wordt eerst ingegaan op twee recente wetgevende initiatieven, namelijk :
- de grote invloed van het Wetboek van Economisch Recht op het contractuele verbintenissenrecht 
- de onrechtmatige bedingen in overeenkomsten tussen ondernemingen (b2b-contracten).
 
Vervolgens worden recente rechterlijke uitspraken, hoofdzakelijk cassatiearresten, in het domein van het (contractuele) verbintenissenrecht besproken; het gaat daarbij om arresten over de volgende onderwerpen :
 • de overeenkomst intuïtu personae 
 • de overeenkomst intuïtu firmae
 • de contractvrijheid
 • de wilsovereenstemming
 • contracten tussen van elkaar verwijderde personen
 • de dwaling
 • het incidenteel bedrog
 • het voorwerp
 • de oorzaak
 • het regime van de nietigheden
 • de gevolgen voor algemene rechtverkrijgenden
 • de uitvoering te goeder trouw
 • de contractuele aansprakelijkheid
 • overmacht
 • exoneratieclausules
 • samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
 • schadebedingen
 • de ingebrekestelling
 • de exceptie van niet-uitvoering
 • de ontbinding wegens wanprestatie
 • de opzegging van een overeenkomst
 • de contractoverdracht
 • de gevolgen ten aanzien van derden
 • de pauliaanse vordering
 • de zijdelingse vordering
 • de sterkmaking
 • de onverschuldigde betaling
 • de vermogensverschuiving zonder oorzaak
 • de opzegging van een overeenkomst
 • het uitstel van betaling
 • hoofdelijke verbintenissen en verbintenissen in solidum
 • de overdracht van schuldvordering
 • het tenietgaan van verbintenissen


De spreker : Na de voltooiing van zijn rechtenstudie, was Aloïs Van Oevelen eerst advocaat bij de balie te Antwerpen (1975-1977) en nadien assistent aan het departement rechten van de Universiteit Antwerpen (1977-1984), waar hij in 1984 promoveerde tot doctor in de rechten op een proefschrift over "De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht" . Dit proefschrift werd bekroond met de Prijs van het Belgisch Instituut voor Bestuurswetenschappen 1985 en met de Fernand Collin-Prijs 1988. In 1984 werd hij benoemd tot docent aan de faculteit Rechten  van de Universiteit Antwerpen, nadien tot hoofddocent (1992) en vervolgens tot hoogleraar (1994) en gewoon hoogleraar (1997). Hij doceerde "Verbintenissenrecht", "Bijzondere overeenkomsten" en "Grondige studie verbintenissen- en overeenkomstenrecht".

Aan het Departement en de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen oefende hij verschillende beleidsfuncties uit, waaronder die van academisch secretaris (1984-1987), voorzitter van de curriculumcommissie (1993-1997), facultaire coördinator van de onderwijsvisitatie rechten (1995-1996), departements- en faculteitsvoorzitter (1997-2001) en co-voorzitter van het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) (2001-2012). Hij was tevens onderzoeksleider van de onderzoeksgroep “Rechtshandhaving” (sinds 2009), voorzitter van de examencommissie van de masteropleiding in de rechten (sinds 2006) en voorzitter van de Werkgroep Postacademische Vorming (sinds 2005).
 
Hij publiceerde verschillende boeken en talrijke wetenschappelijke bijdragen over diverse onderwerpen in de domeinen van het algemeen verbintenissenrecht, het aansprakelijkheidsrecht en de bijzondere overeenkomsten.
 
Sinds 1994 is hij lid van de redactie van het “Rechtskundig Weekblad”. Sedert 1 september 1998 is hij hoofdredacteur.
 

LOCATIE : ONLINE (Duur : ca 2 uur)

 

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De documentatie kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar wanner u wil en zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 
DEELNAMEPRIJS : 125,00 Euro (excl. btw), inclusief de documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties zijn evenwel niet mogelijk.
 
ACCREDITATIES : de opleiding wordt door de OVB erkend voor 2 punten (Dossiernr. 2020-01048).
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u steeds terecht op het nr. 0471/55.49.20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: On demand webinar : Actualia verbintenissenrecht

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie